Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
 1. JBS: JoBBsquare.
 2. Internetsite: de door JBS op Internet verzorgde portal die voor iedereen toegankelijk is via de internetsite www.JoBBsquare.nl, alsmede alle andere internetsites van JBS die toegankelijk zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of ieder (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en / of die van de diensten van JBS gebruik maakt zoals onder meer aangeboden wordt op de site.
 4. Overeenkomst: de afspraken tot dienstverlening tussen JBS en opdrachtgever op grond waarvan JBS diensten aan opdrachtgever ter beschikking stelt, welke schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Diensten: de dienst(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en JBS.
 6. Gebruikers: werkzoekenden en / of kandidaten die zich hebben ingeschreven op de internetsites, opdrachtgevers en iedere natuurlijke of (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van JBS.
Artikel 2 Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd tussen JBS en een opdrachtgever waarop JBS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging / overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende opdracht / overeenkomst - tezamen met deze algemene voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen opdrachtgever en JBS weer met betrekking tot de diensten waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 1. De door JBS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. JBS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, of bij een mondelinge opdracht, die door JBS schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de opdrachtbevestigingse-mail en de factuur.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (21 %) en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Er worden geen media- en of bureaukortingen gegeven op actietarieven.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 1. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan JBS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JBS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan JBS zijn verstrekt, heeft JBS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. JBS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JBS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. JBS is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.
 4. JBS is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimum aantal sollicitaties.
 5. Een annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk plaats te vinden en dient uiterlijk twee werkdagen na accorderen voor het realiseren van een koppeling met JBS, het aanmaken van vacatures, doch vóór het online plaatsen van de vacatures, door JBS te zijn ontvangen. Indien een opdracht niet tijdig is geannuleerd of gewijzigd of de koppeling reeds gerealiseerd is, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag zoals beschreven in de opdrachtbevestiging verschuldigd.
Artikel 5 Weigering van advertenties
 1. JBS is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van JBS geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
 2. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code Commissie stelt. Bovendien behoudt JBS zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de internetsite worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.
Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst wat betreft abonnement tussen JBS en een opdrachtgever wordt aangegaan voor het afgesproken termijn. Indien er geen vervolg van de samenwerking plaatsvindt, wordt de koppeling met vacatures richting JBS stop gezet.
 2. Na het sluiten van deze overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in om via e-mail of met de post vragenlijst, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die JBS helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De opdrachtgever kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht.
 3. Door de aankoop van een abonnement verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen één jaar zijn vacatures te plaatsen op de site.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de volgende gevallen:
  1. Elk der partijen heeft tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.
  2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.
Artikel 7 Vacatureteksten en sollicitaties
 1. De vacatures die op de site worden gepubliceerd kunnen door middel van scannen en tekstherkenning zijn overgenomen uit de oorspronkelijke bronnen. Ondanks de hoge zorg die JBS besteedt aan correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature, zowel online als via het JoBBalert. In de advertentie geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij dan ook aan om contact met JBS op te nemen. JBS is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die op de site wordt ontleend.
 2. De op de site gepubliceerde vacature- en organisatiegegevens zijn eigendom van JBS of van opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan opdrachtgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden van wel aan opdrachtgever gelieerde partijen.
 3. JBS is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de opdrachtgever of de gebruiker door JBS werden gepubliceerd. JBS is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.
 4. Aangezien sollicitaties plaatsvinden op de website van de opdrachtgever is JBS geen verwerker van (persoons)gegevens van de werkzoekde en / of kandidaat. Werkzoekenden en / of kandidaten worden namelijk direct doorgestuurd vanuit de vacature naar de website van de opdrachtgever (en verlaat diegene JoBBsquare.nl).
Artikel 8 Betaling
 1. Bij opdrachten zullen de verschuldigde kosten op basis van werkelijke clicks achteraf, per afgesproken periode volgens opdrachtbevestiging, in rekening worden gebracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen (ten uiterste 30 dagen) na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 3. Indien opdrachtgever facturatie en betaling uitbesteedt aan partner / communicatie agentschap / mediabureau garandeert de opdrachtgever betaling uiterlijk binnen 30 dagen, waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is dat hun partner deze afspraak nakomt.
 4. Indien opdrachtgever / partner van opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente op basis van de Europese Centrale Bank hoger is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van JBS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling door de partner van de opdrachtgever, draagt opdrachtgever zorg voor het verschuldigde bedrag aan JBS. Indien opdrachtgever / partner van opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, zie artikel 8.4. Tevens wordt de dienstverlening van JBS opgeschort totdat betaling van de factuur is voldaan.
 7. Bij het (eerder) intrekken van een geplaatste vacature of ontbinding van een gedane overeenkomst buiten de in artikel 4 gestelde termijn waarbinnen een opdracht kosteloos kan worden geannuleerd zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.
Artikel 9 Incassokosten
 1. Is opdrachtgever in verzuim bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.
 2. Indien JBS hogere (incasso-)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 10 Reclameren
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de vacature(s) schriftelijk en / of per e-mail te worden gemeld aan JBS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JBS in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal JBS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en / of per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal JBS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
 1. JBS is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, vacatures door overmacht waar JBS geen invloed op heeft.
 2. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van JBS in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 3. JBS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in uw organisatie.
Artikel 12 Vrijwaringen
 1. De opdrachtgever vrijwaart JBS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan JBS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart JBS volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van deze site.
Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij JBS.
 2. JBS zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door JBS zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederlands geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan JBS onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan JBS. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan JBS verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Artikel 14 Gegevens van de organisatie
 1. De gevraagde gegevens bij het registreren als opdrachtgever voor een account om vacatures te plaatsen zijn noodzakelijk en wettelijk verplicht ten behoeve van het leveren van de dienst.
 2. Contact met bedrijven / werkgevers wiens contactinformatie op de site staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers (werkzoekenden en / of kandidaten), met het doel te reageren op de vacatures en zich te presenteren als kandidaat.
 3. Communicatie met of acquisitie bij opdrachtgever naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden verwijzen wij u naar JBS.
Artikel 15 Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen JBS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
 1. De algemene voorwaarden zoals vermeld op de internetsite, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing.